Vi bygger livskraftiga samhällen

För en Brixare är socialt ansvar en grundläggande del av vår interna kultur och vi vill bidra till en positiv utveckling av hela branschen. Ingen människa eller grupp ska känna sig diskriminerad eller åsidosatt; alla ska känna sig trygga och välkomna, i synnerhet på våra egna arbetsplatser.

Tillsammans har våra medarbetare, Brixarna, skapat ett öppet och välkomnande arbetsklimat där varje individ ska kunna trivas och må bra. Vi har ett introduktionsprogram som används för att nya medarbetare ska känna sig trygga med vad som gäller och för att de ska känna sig välkomna och väl omhändertagna.

Alla nyanställda tjänstemän kallas till ett introduktionsmöte där stabsfunktionerna presenterar sig och vilka rutiner som gäller för olika områden. Alla yrkesarbetare får en introduktion där respektive chef går igenom arbetstider, säkerhetsföreskrifter, rutiner för raster, arbetsmiljöfrågor samt ser till att de får arbetskläder och ID06-kort.

Vår arbetsmiljöpolicy är integrerad i verksamheten och ligger till grund för det strategiska arbetsmiljöarbetet. Vårt arbetsmiljöledningssystem är i sin tur integrerat i vårt verksamhetssystem. Företaget är sedan 2009 certifierat enligt ISO 45001:2018 [tidigare OHSAS 18001:2017]

Våra medarbetare röstar fram de personer som ska ingå i våra två utvecklingsgrupper; en grupp för yrkesarbetare och en grupp för tjänstemän. Gruppernas medlemmar har som uppgift att fånga upp kollegornas idéer, önskemål och förbättringsförslag. De ska driva och presentera vad de fångat för Brixlys ledning som ansvarar för att prioritera och realisera. Vår ambition är att vi ska uppfattas och upplevas som branschens attraktivaste och tryggaste arbetsgivare.


MEDARBETARENKÄT

Vi lägger stort fokus på att mäta och följa upp hur våra medarbetare upplever Brixly som arbetsgivare. Därför arbetar vi kontinuerligt med företaget och konceptet Great Place to Work. 2019 års undersökning visade på en svarsfrekvens på 86 procent, vilket bedöms vara en bra nivå. Undersökningen kommuniceras ut till alla på företaget med hjälp av personal från Great Place to Work. Brixlys två utvecklingsgrupper tar sedan hand om resultatet från undersökningen och fokuserar i första hand på de punkter som fått lägst betyg och försöker hitta metoder och lösningar till förbättring.

Det som uppskattades mest med Brixly i 2019 års underökning, var enligt svaren:

  • Ställer upp för varandra och att det alltid finns tid för ett skratt.
  • ”Ett gött gäng.”
  • Anställningstryggheten med dess utvecklingsmöjlighet.
  • Kompetenta och erfarna kollegor.
  • Korta beslutsvägar.
Great Place To Work

Om Great Place
To Work

”Great Place To Work”, är ett koncept där man utvärderar och utvecklar sin arbetsplatskultur och utgår från ett ledarperspektiv likväl som ett medarbetarperspektiv. För att blir certifierad som en bra arbetsplats, det vill säga en”Great Place To Work” krävs ett genuint och uthålligt engagemang från VD, ledningsgrupp och ledare i organisationen där arbete och engagemang går ut på att skapa en god arbetsplatsmiljö och kultur.

STATISTIK OM FÖRDELNING
MÄN OCH KVINNOR

Från 31 december 2019. Gäller för Brixly AB (ej inräknat dotterbolag).


KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vår utvecklingstrappa baseras på olika befattningar inom vår verksamhet och produktion, från snickare till affärsområdeschef. För varje befattning står vilka utbildningar man bör ha eller kan gå.

Trappan finns för att alla medarbetare inom produktion ska veta vad det finns för utvecklingsmöjligheter och hur de kan ta sig vidare i sin karriär. Förutom formella och meriterande utbildningar finns det även andra typer av kurser som kan vara utvecklande och berikande för den anställde.

Vi uppmuntrar till individuell utveckling och intern karriär. Vår ambition är att alla anställda ska vilja utvecklas och sträva framåt. Det är självfallet individuellt och det följs därför upp i samband med varje utvecklingssamtal. Dessa samtal är i sin tur viktiga för att se över och inventera vilka utbildningar som kan behövas framöver. Under 2019 tog ledningsgruppen beslut om ett antal interna utbildningar, bland annat Miljöbyggnad och BAM (bättre arbetsmiljö).

TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ

Byggbranschen är tyvärr utsatt för arbetsplatsolyckor och incidenter. Det är en ständigt närvarande insikt som präglar vårt dagliga arbete. Vi på Brixly har en nollvision när det gäller olyckor och incidenter och vårt förebyggande arbetsmiljöarbete är grunden för att kunna förverkliga den visionen. Läs artikeln ”Vi bygger trygghet - det säkra & hållbara företaget” här.

Våra arbetsmiljömål är högt satta och vi är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007. Vi för statistik över alla olyckor och tillbud på våra arbetsplatser för att kunna skapa bättre rutiner och arbetssätt. Arbetsmiljöansvaret är skriftligt delegerat i linjeorganisationen från VD till produktionschef eller platschef. Dessa ansvarar för att föreskrifter, lagar och rekommendationer följs av alla medarbetare och våra underentreprenörer. Vi lägger stor vikt vid att alla som vistas på eller besöker en Brixlyarbetsplats har samma höga ambitioner som oss.

Våra skyddsombud är aktiva i arbetsmiljöarbetet och skyddsarbetet. Vi ser positivt på att medarbetarna påverkar och tar ansvar för sin egen arbetssituation och hälsa. Våra medarbetare erbjuds befattningsanpassade arbetsmiljöutbildningar som är framtagna som ett stöd i deras dagliga arbete. En trygg och säker arbetsplats påverkar naturligtvis även medarbetarnas trivsel på jobbet positivt. För att ytterligare stärka medarbetarnas kompetens har beslut tagits om fyra nya arbetsmiljöutbildningar under 2020: BAM (bättre arbetsmiljö), Kvartsdamm, Psykosocial arbetsmiljö samt Ställningar och fallskydd.

För att säkerställa våra säkerhetsrutiner övar vi fiktiva arbetsplatsolyckor. Vi gör det tillsammans med branschkollegor, räddningstjänst, brandkår och ambulans. Det ger oss erfarenhet och värdefull information om hur vi kan vässa våra rutiner ytterligare, för en ännu säkrare arbetsmiljö. Brixly har även tillsammans med Byggföretagen tagit fram en särskild platsansvarigväst för att markera för kollegor och räddningstjänst vem det är som är ansvarig kontaktperson på plats.

FRISKVÅRD OCH HÄLSA

Alla fastanställda Brixare har rätt till ett friskvårdsbidrag. Det syftar till att främja den fysiska och psykiska hälsan och ökar förutsättningarna för en bra kvalitet och effektivitet i det dagliga arbetet. Förhoppningsvis gör det att man blir piggare på jobbet och att arbetsdagen blir roligare. Det ser vi på Brixly som en synnerligen god investering.

För att utveckla medarbetarnas hälsa och ge dem inspiration, har vi med jämna mellanrum ”hälsoutmaningar". Vi har bland annat varit med i Blodomloppet och utmanat varandra på stegtävling. De har varit väldigt uppskattat och inneburit att personalen kommit närmare varandra. Det har även inneburit att de blivit än mer medvetna om vikten av rörelse under arbetsdagen. Vi har även ett gym på huvudkontoret som alla anställda kan använda gratis.

Vart tredje år har alla medarbetare möjlighet att gå på en hälsoundersökning. Där undersöks allmänhälsan, som exempelvis kondition, blodsocker, blodtryck och kolesterol. Genom regelbundna hälsokontroller kan vi och medarbetarna uppmärksamma eventuell ohälsa i tid. Vi kan erbjuda rätt åtgärder och en medarbetare får värdefull information om sin hälsa och kan ta steg för att förbättra den om det behövs.

Samtliga anställda har en sjukvårdsförsäkring för att snabbt kunna få vård av specialist eller till exempel komma till röntgen eller få en operation snabbare. Genom sjukvårdsförsäkringen har den anställde möjlighet att korta ner väntetiden och komma tillbaka i arbete snabbt. Det är en försäkring som har blivit mycket uppskattad i hela företaget.

LÄRANDE BYGG

I samverkan med Eksta Bostad AB, Kungsbacka kommun och våra samarbetspartners Derome och Ramirent, tog vi 2017 fram ett koncept på ett utbildningsprogram som ger goda möjligheter till arbete i byggbranschen. Idag är det en etablerad utbildning. Den är samtidigt ett integrationsinitiativ i syfte att stimulera integration och mångfald. Efter utbildningen, som också innehåller språkstöd, har eleverna möjlighet att söka lärlingsanställning som snickare, på samma sätt som om de hade gått på bygg- och anläggningsprogram på gymnasiet.

Lärande Bygg är ett prioriterat och viktigt initiativ för oss. Den är en konkret byggsten och ett bevis på att vi menar allvar med vårt mångfaldsmål. Se vår film "Integration på riktigt" här.

STARKT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi arbetar med och visar vårt samhällsengagemang på en rad olika sätt. Inte minst genom vårt stöd till olika föreningar på de lokala orter vi finns. Stödet är inte bara ekonomisk utan vi gör det också på andra sätt. För oss är det angeläget att den vi stödjer delar våra värderingar, att de arbetar aktivt med mångfaldsfrågor och att de har en jämn och rättvis fördelning mellan tjejer och killar. Brixly väljer att i första hand stödja idrotten, med ett särskilt fokus på barn- och ungdomsidrotten, då den främjar hälsa och laganda samt motverkar utanförskap och isolering.

Vår ambition är att vårt engagemang och stöd kan bidra till livskraftiga samhällen där människor, företag och verksamheter kan leva, utvecklas och frodas.

Läs mer om vår sponsring här.

ENGAGEMANG FÖR UNGDOMAR

Göteborgsregionen arrangerar varje år Gymnasiedagarna och Future Skills, regionens viktigaste mötesplats för ungdomar som ska välja gymnasium och yrkesbana. Future Skills samarbetar med näringslivet där vi på Brixly är med och representerar byggbranschen.

För oss är det viktigt att träffa och föra en dialog med ungdomar och lyssna till hur de ser på framtiden. Vi får en chans att fånga upp vad morgondagens medarbetare funderar över och vi kan skapa intresse för vår bransch.