Vi bygger samarbeten

En samverkanshandbok har tagits fram för certifieringen vilket innebär att vi har säkerställt våra interna processer, arbetssätt och värderingar samt satt tydliga mål för samverkansentreprenader. Samverkanshandboken är ett bra verktyg för framgångsrika gemensamma affärsrelationer.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, en standard som visar hur ett företags kvalitetssystem i verksamhetsprocessen ska ledas. Certifieringen visar att vi har en trygg och säker kvalitetsprocess genom hela verksamheten.

Projektet ”Kolla Parkstad”, ett trygghetsboende i Kungsbacka, är ett tydligt exempel på en samverkansentreprenad tillsammans med Eksta Bostad AB som fungerat mycket bra. Under 2019 blev Kolla Parkstad nominerat till Årets Bygge 2019 hos Byggindustrin. Ett projekt med trivsel, trygghet och guldkant i fokus.

SUND KONKURRENS

Vi deltar aktivt i Byggföretagen Västs initiativ ”Sund Konkurrens och Upphandling”. Tillsammans med fack, myndigheter och näringsliv samordnar vi det nationella projektet ”Sund konkurrens & Schyssta byggen” som syftar till att stävja osund konkurrens och att skärpa kriterierna för medlemskap i Byggföretagen. Bland annat så förhandlar vi fram nya standardavtal för bygg- och anläggningsbranschen och vi är remissinstans för nya lagförslag. Allt i syfte att bidra till sund konkurrens samt att öka medvetenheten och kunskapsnivån om upphandlingens betydelse för goda affärer. Ambitionen är även att förfrågningsunderlagens kvalité och kravställningar ska bli mer genomtänkta samt att kravefterlevnaden följs upp. Läs artikeln ”Sund konkurrens och schyssta affärer” här.

TRYGGA AVTAL

De avtal vi träffar med våra uppdragsgivare ska vara affärsmässigt korrekta och alltid bygga på schyssta villkor. Våra anställda ska följa de lagar och regler som finns för att sköta och driva vårt företag så att vi visar en uthållig lönsamhet och står för sund konkurrens. Vi skriver alltid korrekta avtal med våra underleverantörer och kontrollerar att de sköter sina finansiella och juridiska åtaganden som de ska.

Några konkreta exempel:

  • Vi skriver ram- och projektavtal med våra samarbetspartners och vi kontrollerar dem gentemot exempelvis UC, Skatteverket och UE2021.
  • Vi analyserar våra underleverantörers ekonomiska riskklass, styrelse, ekonomi, skatteform, betalningsanmärkningar, moms, arbetsgivaravgifter, skatteskulder och kollektivavtal. Vid misstanke om oegentligheter samarbetar vi bland annat med Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.
  • Vi använder tydliga riktlinjer för vårt samarbete med underleverantörer. Det rör sig till exempel om att deras anställda arbetar under schyssta villkor, har bra arbetsförhållanden och att de har säkra arbetsplatser.

ETIK OCH UPPFÖRANDEKOD

För oss på Brixly är det av yttersta vikt att de samarbetspartners och underleverantörer vi arbetar med delar våra värderingar. Vi ställer höga krav på deras medarbetares arbetsförhållanden och villkor, att de har rimliga arbetstider och en säker arbetsplats även om det finns riskabla moment samt att deras medarbetare kan engagera sig fackligt. På varje produktionsarbetsplats används personalliggare där alla som är på plats ska registrera sig med ID06. Skatteverket gör regelbundet kontroller på att detta följs.

Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med alla våra underleverantörer som deltar i våra entreprenader och partneringsamarbeten och vi följer upp att avtalen respekteras och följs.

Ett av de mål som vi satt upp är att samtliga medarbetare ska ha läst igenom, förstått och skrivit under vår uppförandekod, (Code of Conduct) och att de tagit till sig och respekterar vårt interna kulturdokument ”Blåboken”.

BLÅBOKEN

Blåboken beskriver och berättar om vilka vi är och vad vi står för som ”Brixare”. Boken berättar vår historia, förklarar våra värderingar och identitet, beskriver vårt ansvar, vår framtidstro och vad det innebär att vara ett inkluderande och välkomnande företag. Alla medarbetare har signerat Blåboken och intygat att de står bakom och respekterar vår uppförandekod.

På Brixly skapar vi tillsammans trygga och hållbara livsmiljöer att leva, bo och arbeta i. Det som i praktiken formar bilden av Brixly - är allt vi gör och säger om oss själva till vår omvärld. När vi agerar och kommunicerar med en gemensam och tydlig röst, kan vi skapa en enhetlig, stark och inspirerande upplevelse av vårt företag. Som stöd för det arbetet har vi vårt varumärke; plattformen för vår identitet och kommunikation och berättelsen om ”vem vi är, vad vi står för och lovar”. Det är vårt varumärke som binder ihop vårt företag och kultur och ger oss en tydlig identitet som gör att Brixly upplevs vara meningsfullt annorlunda.

Läs Blåboken

CSR VÄSTSVERIGE

Brixly är medlem i CSR Västsverige som är Sveriges största sektorsövergripande nätverk för samhällsansvar och hållbar utveckling. Vi är representerade på styrelsenivå, genom en av våra medarbetare. För oss är det viktigt att kunna dela med oss av goda exempel och att kunna lära oss av andra. Genom CSR Västsverige träffas företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer som vill arbeta med frågor kopplade till långsiktig hållbarhet. Det är inspirerande och nyttigt att utbyta erfarenheter och tankar över bransch- och intressegränser. Nätverket erbjuder kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät som ger företagen än bättre förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete.

På Brixly har vi en strategisk plan för hur vi arbetar med CSR inom de närmsta åren och vi arbetar enlighet med ISO 26000. Vi har en levande dialog med våra underentreprenörer och underleverantörer kring de krav vi ställer för att de ska kunna leverera varor och tjänster till oss.

Att hållbarhetsfrågor får ta allt större utrymme i samhället är en viktig aspekt i vårt arbete på Brixly. Vårt ansvar handlar mycket om att ta ansvar för att påverka hållbarhetsarbetet i positiv riktning i frågor som till exempel mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och miljöstandarder.

NÖJDA KUNDER

Under 2019 gjordes en annorlunda kundundersökning än tidigare år; våra största kunder blev då djupintervjuade. Av dessa var det 86 procent som var nöjda eller mycket nöjda i sin helhetsbedömning av samarbetet med oss. De områden som våra kunder var mycket nöjda eller nöjda med är:

  • Kontaktpersonens engagemang.
  • Enkelt att komma i kontakt med Brixly.
  • Kunskap och kompetens inom Brixly.
  • Kvalitén på utfört arbete.

Sammanfattningsvis säger sig våra kunderna vara nöjda med oss som entreprenör och de anser att relationen och samarbetet fungerar bra. De flesta kunder upplever att de har en nära och personlig relation med oss och att kvaliteten på projekten är hög. De anser att kompetensen bland medarbetarna gör att de känner sig trygga och att de kan lita på att arbetet blir bra utfört.

Det vi tar med oss är att vi är ett tryggt byggföretag som en kund kan att lita på och vi har en hög kvalitet i våra projekt och leveranser. Det vi och våra kunder ser som förbättringsområden är tydligare information, i synnerhet före projektstart och efter avslutat projekt.