Vi bygger en klimatneutral bransch

Redan under projekteringsfasen tar vi hänsyn till de som ska använda byggnaden; de människor som ska bo, gå i skola eller ha sitt kontor i de hus vi bygger. De materialval vi gör och hur materialen reagerar med varandra, kommer att påverka deras inomhusmiljö. Vi har därför som mål att endast använda oss av produkter med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Detta gör vi genom att använda oss av till exempel miljösystemen Byggvarubedömningen, Basta och Sunda Hus.

Miljöansvaret på Brixly är skriftligt delegerat i organisationen från VD till respektive projekts projektchef eller platschef. Vi ger våra medarbetare relevanta utbildningar, ansvar och befogenheter för att kontinuerligt förebygga och minska vår påverkan på miljön och klimatet.

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 vilket ger oss ett strukturerat och genomarbetat arbetssätt. Ambitionen är att vi ska överträffa de formella lagar, krav och riktlinjer som styr vår bransch.

Andra områden av vår verksamhet, som till exempel egna kontor, arbetskläder, trycksaker med mera, ska förutom etiska och korrekta avtal med leverantör alltid vara miljömärkta, om det är praktiskt möjligt.

Ett fossilfritt Brixly 2045

Under 2019 togs ett övergripande beslut att ansluta oss till och skriva under ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn”. För vår del innebär det bland annat att vi ska ha kartlagt våra utsläpp 2022 och vara helt fossilfria samt klimatneutrala senast 2045. Läs artikeln ”Vi bygger ett fossilfritt Brixly 2045” här.

Färdplanen är framtagen inom ramen för regeringsinitiativet ”Fossilfri Sverige” där bygg-och anläggningssektorn samlas kring en färdplan för att skapa konkret förändring och att gå från ord till handling. För att nå färdplanens mål krävs ett livscykelperspektiv när det gäller till exempel planering, projektering, byggande och användning av den bebyggda miljön. Vi är aktiva med färdplanens arbete och ser tillsammans med branschen över dagens arbetssätt och samverkar med varandra för att hitta nya och innovativa lösningar, metoder, materialval och affärsmodeller.

MILJÖCERTIFIERING

Oavsett vilken typ av uppdrag eller projekt vi tar oss an är det vår ambition att minimera, eller eliminera, alla former av negativ belastning på miljön och klimatet. Det handlar om större anbudsuppdrag eller enstaka projekt som görs för kunder i den offentliga likväl som den privata sektorn.

Det ställs ofta krav på att ett projekt eller en byggnad miljöcertifieras med till exempel Miljöbyggnad 3.0, Green Building, Svanen eller BREEAM. Våra medarbetare har gedigen och aktuell kompetens för att leda arbetet med den typen av certifieringar för att möta våra kunders olika krav.

MATERIAL

Våra restprodukter tas omhand av någon av de stora avfallsentreprenörer som också är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Cirka 95 procent av vårt restavfall kan återvinnas eller förbrännas genom att vi sorterar på plats eller låter vår avfallsentreprenör göra det åt oss.

När arbetet startar på en ny byggarbetsplats går vi tillsammans med avfallsentreprenören igenom aktuella avfallsfraktioner, uppmärkning och placering av containrar. Vid platsbrist sorteras vissa restprodukter av avfallsentreprenören.

Vi minskar riskerna med de produkter och material som används genom att till exempel undvika miljöfarliga ämnen som har eller kan leda till negativa effekter för miljön, klimatet eller människors hälsa. Ett av våra miljömål är att inga kemiska produkter innehållande isocyanater skall förekomma på våra arbetsplatser.

FÖRNYBART DRIVMEDEL

Vår ambition är att vår bilflotta ska vara fossilfri och hålla högsta möjliga miljö- och säkerhetsklass så snart som möjligt. Under 2019 nådde vi ett av våra miljömål; att alla service-, förmåns- eller personalfordon måste vara yngre än sju år gamla. Vid årets slut var 95,7 procent av fordonsparken yngre än fem år.

I början av hösten ingick vi på Brixly ett ramavtal med det kommunala bostadsbolaget AB Eidar Trollhättans bostadsbolag. Avtalet gick ut på att allt servicearbete som görs ska skötas med miljöfordon, drivna på antingen gas eller el. Vi valde eldrivna fordon, för att möta bostadsbolagets önskemål samt att skapa en hållbar lösning där vi kan minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt bli mer kostnadseffektiva.

Brixly uppmuntrar även sina medarbetare att tanka drivmedlet HVO100 istället för diesel. HVO100 har blivit tillgängligt för personbilar tack var Brixly och vårt samarbete med Citroën och Circle K. Drivmedlet tillverkas av slaktavfall samt rapsolja och sänker koldioxidutsläppen med upp till 90 procent i jämförelse med vanlig diesel och ett fordon behöver inte specialanpassas till drivmedlet. Idag kan alla våra service- förmåns- eller personalbilar av bilmärkena Volvo, Citroën, Renault samt Nissan köras på HVO100.

Under 2019 hade vi på Brixly totalt 276 fordon. Varje år följer vi upp fordonsflottans drivmedelsförbrukning samt koldioxidutsläpp. Totalt tankades 838 951 liter bränsle under 2019, varav 175 710 liter (21 procent) var förnybart innehåll. Det motsvarar 2 280 ton koldioxid (CO2) . Vårt mål är att kontinuerligt öka mängden tankat HVO-bränsle/fordon i vår fordonsflotta.

RENARE NÄRMILJÖ

Brixly sponsrar TiksPac, ett miljökoncept med gratis hundbajspåsar, där påsarna är 100 procent biologiskt nedbrytbara. TiksPacs stationer finns på utvalda offentliga platser, till exempel vid parker, badplatser och promenadstråk. Gratispåsarna underlättar för hundägare att plocka upp efter sina hundar och bidra till en renare närmiljö.

TILLSAMMANS FÖR MILJÖN

Att göra punktinsatser för miljön och klimatet är en viktig del för oss på Brixly. Ett exempel hittar vi i ett projektsamarbete mellan oss och fotbollsklubben Grebbestads IF. Projektet gick av stapeln den 2 juni 2019 då flera båtar stävade från Grebbestad till Morö, den yttersta ön i arkipelagen utanför Grebbestad. Morö är en fantastiskt fin ö som är mycket välbesökt under sommaren, både av Grebbestadsbor och förbiseglande. Tillsammans städade och rensade vi ön från plast och annat som flutit iland sedan senaste sommarsäsongen.