Brixlys samverkanspolicy uppfyller kraven enligt ISO 44001:2017. Vår syn på en god samverkan är att den ska vara utvecklande, stimulerande och präglas av respekt och förtroende för varje part.

I våra samverkansrelationer ska vi utgå från varje parts behov och gemensamt forma de bästa lösningarna för att alla ska gå ur relationen med att något mervärde skapats som inte att skapats utanför samverkansrelationen. Vår samverkan ska alltid skapa värde – för oss, våra kunder, våra leverantörer och övriga vi väljer att samverka med.

Samverkansarbetet fokuseras på att skapa mervärde och genom rätt kompetens i rätt skede kan vi leverera en bättre produkt än om vi inte samverkar. Vi förstår kundens affär och vi har säkerställt att kunden förstår vår affär. Tillsammans går vi alltid igenom vad som är viktigast i projektet så att vi har rätt förutsättningar och kan leverera produkten i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

Ansvaret för det löpande samverkansarbetet ligger i linjeorganisationen. VD har full kunskap om vilka mandat och förutsättningar som behövs i linjen i ett samverkansprojekt och är tydlig med detta. Detta tydliggörs även i det interna startmötet.

Vi utvecklar ständigt våra arbetsprocesser och har kontroller i syfte att ständigt förbättra vår verksamhet. Varje medarbetare skall vara kompetent för sin uppgift och tilldelas befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla de krav som ställs på ett målinriktat och lösningsfokuserat samarbete. Det är ledningens ansvar att stödja och utbilda sina medarbetare i samverkan samt att stimulera till att förhållningssättet och inställningen genomsyrar varje projekt i samverkan.