Byggföretagen, Sund konkurrens

Byggföretagen, Sund konkurrens handlar om att vi vill verka för konkurrens på lika villkor, att ha koll på UE-leverantörskedjorna och arbeta med seriösa företag. I gruppen hos Byggföretagen ingår Brixly tillsammans med flera av medlemsföretagen. Vår vd Markus Brink representerar Brixly och är även sammankallade till gruppen.

Byggföretagen, Miljöutskottet

Miljöutskottet är ett regionalt nätverk bestående av sakkunniga företrädare för medlemmar och bransch där diskussioner om gemensamma frågor, på lokal och regional nivå hållas för att utskottets vision om att bidra till att implementera färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och- anläggningssektor. Man vill också öka kunskapen om ett ekologiskt byggande i enlighet med 6 av de 17 Globala Hållbarhetsmålen.

Byggföretagen, Arbetsmiljönätverket i Väst

Arbetsmiljönätverket är ett regionalt nätverk bestående av sakkunniga företrädare för medlemmar och bransch där diskussioner om gemensamma frågor, på lokal och regional nivå hålls för att utskottets vision om att bidra till att implementera ett hållbart arbetsliv och en jämlik, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och- anläggningssektor. Man vill också öka kunskapen om vikten av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 3 av de 17 Globala Hållbarhetsmålen.

SBUF

SBUF, svenska byggbranschens utvecklingsfond, stödjer forskning och utveckling som leder till praktisk handling i byggbranschen.
SBUF är en privat finansiär som ger projektbidrag till företagen som är medlemmar hos uppdragsgivarna Byggföretagen och Installatörsföretagen.
Medlemmarna i utskotten och styrelsen består av företrädare för medlemsorganisationerna.

Business Region Göteborg

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande.
Här samarbetar bygg- och fastighetsbranschen med staden och forskningssamhället för en snabbare omställning.

Papershell

Brixly och Papershell har inlett ett samarbete för att skapa en fabrik som kommer att producera komponenter och fungera som ett industrialiseringsprojekt. PaperShell grundades 2021 med en vision om att erbjuda hållbara och högteknologiska B2B-komponenter baserade på naturliga ingredienser. Fabriksbyggnaden har exceptionella lastbärande egenskaper och kommer att inkludera hållbara energilösningar som solceller. Projektet betonar vikten av att kombinera expertis inom olika områden och förväntas vara klart i början av 2024.

CSR Västsverige

Brixly sitter med i Styrelsen i denna förening som bildades 2008 och är Sveriges största sektoröverskridande hållbarhetsnätverk. CSR Västsveriges vision är ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen. CSR Västsverige erbjuder ett brett utbud av kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsområdet.

CCBuilt

Centrum för cirkulärt byggande är en branschgemensam arena kan Brixly möta andra aktörer i samhällsbyggnadsbranschen och samverka i syfte att stärka marknaden för
cirkulära produkter och tjänster, samt etablera arbetssätt i linje med cirkulära principer. Vi vill minska mängden avfall från byggande och rivning, reducera koldioxidutsläpp genom färre nyinköp och fortsatt användning av de varor och material vi redan har. Via CCBuild deltar vi i samverkansarena med andra anslutna aktörer samt har tillgång till CCBuilds digitala tjänster såsom inventeringsapp, produktbank och marknadsplats.

Byggföretagen FoU Väst

FoU-Väst (Forskning- och utveckling i väst) är ett regionalt utskott hos Byggföretagen i väst som består av representanter från medlemsföretag som har ett stort intresse att driva på utvecklingen i byggbranschen. Medlemmarna vill testa nytt och tar utifrån branschbehov gemensamt initiativ till olika utvecklingsprojekt som leder till ny kunskap och utveckling av produkter, tjänster, arbetssätt, metoder, affärsmodeller etc.