Vad är whistleblowing?

Whistleblowing innebär att en person larmar/rapporterar om missförhållanden eller oegentligheter inom ett företag, organisation eller myndighet. Syftet med whistleblowing är att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatser i ett tidigt skede för att kunna vidta rätt åtgärder.

Hur går det till?

Alla inkomna anmälningar behandlas konfidentiellt och skickas först till en oberoende jurist som sköter Brixlys whistleblowersystem. Om juristen bedömer det som lämpligt kan rapporten därefter skickas vidare till rätt person på Brixly. De som handlägger inrapporterade överträdelser är en liten grupp opartiska och oberoende personer inom företaget vilka är belagda med tystnadsplikt.

När du rapporterar kan du välja att vara anonym. Vi uppmuntrar dig dock att identifiera dig själv när du rapporterar. Om du identifierar dig själv är det möjligt för oss att snabbt inleda en sekretessbelagd dialog med dig, vilket kan underlätta arbetet med att utreda din rapport. Om du identifierar dig själv kommer vi göra allt för att hålla din identitet strikt konfidentiell inom företaget.

Rapportering -› Advokatfirma -› Brixly -› Uppföljning

Anonymitet

1/1 2022 träder nya EU regler i kraft gällande whistleblowinglagen i Sverige vilken förbjuder arbetsgivare att vidta repressalier mot den som rapporterat om allvarliga oegentligheter. Trots whistleblowerlagen är rädsla för repressalier något som hindrar många anställda att rapportera oegentligheter de sett. Genom ett whistleblowersystem skapas en trygghet för anställda som vill rapportera, då anmälan kan utföras helt anonymt via tredje part.

För att din rapportering skall vara helt anonym finns några riktlinjer du bör tänka på:

  1. Skicka in din anmälan via ditt WiFi-nät hemifrån eller mobilnät. Vid rapportering via företagets nät är det enklare att spåra rapporteringen tillbaka till dig än vad det är om du använder dig av ett externt nätverk, även om det troligen aldrig skulle ske.
  2. Lämna inga kontaktuppgifter. Även om du inte lämnar några kontaktuppgifter kan du följa upp ärendet genom det slumpmässigt valda ID och lösenord du tilldelas. ID:et och lösenordet använder du sedan som inloggningsuppgifter på brixly.whistleblower.nu.
  3. För att vara helt försäkrad om att din anmälan är anonym kan du ladda hem webbläsaren Tor-browser. Tor låter din surfstatistik hoppa mellan olika anonymiseringsservrar helt slumpmässigt vilket gör trafiken mycket svår att spåra till dig.

Gör anmälan

Tjänsten brixly.whistleblower.nu används för att anmäla brottsliga handlingar som misstänkts begåtts, sanktionerats eller medvetet förbisetts av nyckelpersoner eller personer i ledande ställning på Brixly. Som anställd kan du rapportera uppmärksammade eller misstänkta överträdelser i Brixlys verksamhet, såsom överträdelser av lagar, Brixlys uppförandekod eller annan Brixlypolicy.

Gör anmälan