Kvalitet

Brixlys kvalitetspolicy uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015

Vårt kvalitetsarbete ska utgå från kundernas behov, krav, förväntningar och önskemål. Vi bygger långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att utföra entreprenader med hög kvalitet på ett professionellt sätt. Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet.

Kvalitetsarbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris. Kvalitetsansvaret ligger i linjeorganisationen, cheferna samordnar och driver det löpande kvalitetsarbetet. Kvalitetsmål för förbättringsarbeten utifrån verksamheten formuleras av ledningen.

Vi utvecklar ständigt våra arbetsprocesser och kontroller i syfte att effektivisera verksamheten. Varje medarbetare skall vara kompetent för sin uppgift och tilldelas befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav. Det är ett ledningsansvar att stödja och utbilda medarbetare i kvalitetssäkring samt att stimulera till att kvalitetsarbetet genomsyrar hela verksamheten.

Vi för våra kvalitetskrav vidare på leverantörer och underentreprenörer.

33665 BRIXLY Hayman 2020 06 17 42

Miljö

Brixlys Miljöpolicy uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015

Vårt engagemang för miljöarbete är ett centralt inslag i utvecklingen av vår verksamhet. Vi strävar efter ett så miljövänligt projektgenomförande som möjligt i varje uppdrag vi åtar oss.

Vi ska bidra till en hållbar utveckling i samhället och överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

Vi identifierar och analyserar löpande verksamhetens miljöaspekter för att minimera vår miljöpåverkan.

Miljöansvaret är skriftligt delegerat i linjeorganisationen från VD till och med produktionschef/platschef. Miljömål för förbättringsarbeten utifrån verksamheten formuleras av ledningen.

Vi ger våra medarbetare rätt utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

Vi för våra miljökrav vidare på leverantörer och underentreprenörer.

Arbetsmiljö

Brixlys arbetsmiljöpolicy uppfyller kraven enligt ISO 45001:2018

Arbetsmiljön inom vårt byggföretag skall vara av absolut högsta kvalitet och en prioriterad fråga. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att utveckla företaget och för att förfoga över de bästa medarbetarna. Arbetsmiljön ska ges stort utrymme i såväl det dagliga som i det långsiktiga arbetet.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.

Arbetsmiljöansvaret ligger i linjeorganisationen, cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöansvaret är skriftligt delegerat i linjeorganisationen från VD till och med produktionschef/platschef. Företaget följer lagar och andra arbetsmiljökrav.

Arbetsmiljömål för förbättringsarbeten utifrån verksamheten formuleras av ledningen. Skyddsombuden och MB-gruppen i företaget medverkar aktivt i företagets arbetsmiljö - och skyddsarbete. Vi ger förutsättningar till våra medarbetare att påverka och ta ansvar för sin egen arbetssituation och hälsa.

Våra medarbetare erbjuds befattningsanpassade arbetsmiljöutbildningar, framtagna för att vara ett stöd till våra medarbetare i sitt dagliga arbete.

Vi för våra arbetsmiljökrav vidare på leverantörer och underentreprenörer.